การตรวจสอบ

ตรวจสอบอย่างละเอียดตามมาตรฐาน WCAG 2.0  โดยเครื่องมืออัตโนมัติ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน(ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้สูงอายุ คนพิการ)

WCAG 2.0 Accessibility Audit

 • ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด หน้าต่อหน้าตามมาตรฐาน WCAG 2.0
 • แสดงรายการข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 • แสดงรายละเอียดคำแนะนำ และตัวอย่างวิธีการในการปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงได้

เครื่องมือที่ใช้

เราใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เพื่อทำการประเมินผลตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ในเบื้องต้น แต่เครื่องมืออัตโนมัติช่วยในการตรวจสอบได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เราจึงทำการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน และมั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงได้จริง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบโครงสร้างในภาพรวม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
 • ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง site template หน้าแสดงเนื้อหาในแต่ละประเภท และหน้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
 • ตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น เครื่องมืออ่านหน้าจอ ตรวจสอบการตัดกันของสี การเข้าถึงโดยใช้ keyboard
 • ตรวจสอบโดยผู้ใช้งาน ได้แก่ คนสูงอายุ คนพิการ

การออกใบรับรอง

ออกใบรับรองตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA และ AAA ให้กับเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบ ว่าทุกๆ ข้อมูลบนเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

เงื่อนไขและขั้นตอนก่อนออกใบรับรอง

 • กำหนดขอบเขตการประเมินผล และระดับการตรวจสอบ
 • สำรวจเว็บไซต์ที่ต้องการประเมินผล
 • เลือกตัวอย่างที่สามารถใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผล
 • ตรวจสอบตัวอย่างที่เลือก
 • จัดทำเอกสารรายงานผลการประเมิน
 • ผู้พัฒนาทำการแก้ไขตามคำแนะนำ
 • ตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า สามารถเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน
 • ออกใบรับรองให้กับเว็บไซต์ที่ผ่านมาตรฐาน