ตัวอย่าง Web Accessibility
ตัวอย่าง Web Accessibility ใช้ label เพื่อผูกกับ TextBox หรือ CheckBox หรือ ListBox แบบง่าย ๆ
เพื่อให้การเข้าถึงเป็นไปได้อย่างถูกหลักการ สามารถทำได้โดยการใช้ Attribule for ให้กับ label เพื่อ อ้างไปยัง id ของ element ที่ต้องการ
โดยเมื่อ Screen Reader เข้ามาอ่าน ก็จะสามารถเข้าใจว่า label ดังกล่าว สำหรับ User Control ใด

ใช้ label เพื่อผูกกับ TextBox หรือ CheckBox หรือ ListBox
<label for="email">Your Email</label>
<input id="email" type="text"/>
Date: 
Tuesday, 2 July 2013