Website Development

ออกแบบ พัฒนาให้มีความเป็นสากล (Universal Design) ตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ของ W3C และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อทำให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)

Accessible Document

ทำเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ให้สามารถเข้าถึงได้โดย เครื่องมืออ่านหน้าจอ ปรับมุมมองให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

Accessible Media

ทำวิดีโอ Subtitle หรือ YouTube Closed Caption เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารตกหล่น สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน