ประโยชน์กับเว็บที่เป็น Web Accessibility

ประโยชน์กับเว็บที่เป็น Web Accessibility

เว็บที่เป็น “Web Accessibility” จะได้ประโยชน์ทำให้ทุกๆ คน เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ อย่างเท่าเทียมกัน

  • ทางกฎหมาย : สนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียมตามกฎกระทรวงมาตรา 20(6)
  • ทางธุรกิจ : ปัจจุบันสถิติข้อมูลในประเทศไทยมีคนพิการอยู่จำนวน 1,112,534 คน การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ จะทำให้เว็บไซต์ของท่านสามารถเข้าถึงได้จากบุคคลทุกกลุ่ม ซึ่งจะทำให้มีผู้เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของท่านได้มากขึ้น
  • ทางสังคม/จริยธรรม : แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการร่วมกันเปิดโลก ให้กับผู้ที่มีความบกพร่อง ในด้านต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ที่มีอยู่มากมายบนโลกดิจิตอล
Date: 
Friday, 1 January 2016