เกณฑ์ความสำเร็จ ของ WCAG 2.0

เกณฑ์ความสำเร็จ ของ WCAG 2.0

WCAG 2.0 ได้กำหนดเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของเว็บไซต์ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระดับ คือ A ,AA และ AAA

  • ผ่านระดับ A คือ เว็บไซต์พอจะเข้าถึงได้ (พอใช้)
  • ผ่านระดับ AA คือ เว็บไซต์เข้าถึงได้ ลดอุปสรรค ในการเข้าถึงลงไป (ดี)
  • ผ่านระดับ AAA คือ เว็บไซต์มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับดีมาก ต่อการเข้าถึง (ดีมาก)
Date: 
Friday, 1 January 2016