เข้าใจกับข้อความทดแทน (Alternate Text)

Text Alternative เป็นข้อความที่จะทดแทน เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ ได้แก่ รูปภาพ กราฟ applet หรือ ไฟล์เสียง เป็นต้น เพื่อให้สามารถแปลงเนื้อหานั้น ๆ ไปเป็นข้อความได้ โดย ผู้พิการ จะสามารถใช้ข้อความนั้นร่วมกับ Assistive Technology เพื่อให้ผู้พิการใช้ได้
นักพัฒนาเว็บสามารถใส่ข้อความทดแทนได้ เช่น <img src=“redball.jpg” alt=“ลูกบอลสีแดง” /> แต่ต้องให้เป็นข้อความที่สื่อความหมาย กับรูปภาพนั้นด้วย ไม่ควรใช้ ในลักษณะ <img src=“more.jpg” alt=“อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” />

Date: 
Friday, 1 January 2016