Thaiwebaccessibility Validated

สัญลักษณ์นี้ บอกได้ว่า ทีมงาน Thaiwebaccessibility.com ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์ ดังกล่าว และได้ผ่านมาตราฐาน WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) 
โดยสามารถขอข้อมูลการตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวล่าสุดกับทางทีมงาน Thaiwebaccessibility.com ได้ ที่ info(at)thaiwebaccessibility.com/p>

หมายเหตุ
สัญลักษณ์นี้ไม่ได้การันตีว่า ปัจจุบันเว็บไซต์ ยังคงได้มาตราฐาน ในการเข้าถึงหรือไม่ ? แต่โดยทาง Thaiwebaccessibility.com จะทำการตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าว ด้วยเครื่องมือของเรา จะแจ้งทางผู้พัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวในรูปแบบของรายงานการตรวจสอบเว็บไซต์ ประจำเดือน

สนใจขอรับบริการ การตรวจสอบเว็บไซต์