หลักการของ WCAG 2.0

หลักการของ WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)
ประกอบด้วยหลักการทั้ง 4 หลักการ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เข้าถึงได้ คือ

  1. สามารถรับรู้ได้ (Perceivable)
  2. สามารถใช้งานได้ (Operable)
  3. สามารถเข้าใจได้ (Understandable)
  4. รองรับได้หลากหลาย (Robust)