WA-001 หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจ Web Accessibility

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการตระหนักให้เห็นความสำคัญของความจำเป็นที่เว็บไซต์จะต้องเข้าถึงและใช้งานได้ด้วยกันกับคนทุกๆ กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อมูลจาก WHO บอกว่า มีประชากรถึง 285 ล้านคนที่มีปัญหาด้านการมองเห็น และเว็บไซต์ที่มีอยู่เป็นเว็บไซต์ที่ไม่สามารถให้การเข้าถึงกับกลุ่มคนเหล่านี้

WA-002 หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5

หลักสูตรนี้ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ และตระหนักรู้ถึงข้อจำกัดบางอย่างในการใช้งานของกลุ่มคนบางกลุ่ม และเทคนิคเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ให้ผ่านมาตรฐาน WCAG 2.0 ของ W3C.

WA-003 หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาสื่อ Digital Content

เคยทราบไหมว่าเอกสารที่เราทำเป็น Digital Content จากโปรแกรมต่างๆ นั้น ส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้ไม่เท่ากัน เอกสารอาจจะกลายเป็นอุปสรรค หรือ เป็นข้อจำกัด ให้กับคนที่จะใช้งานเอกสารนั้น การทำ Accessible Digital Content นั้น จะช่วยเพิ่มการเข้าถึง เพิ่มจำนวนลูกค้าที่จะใช้งานเอกสารของคุณได้อย่างไร้ขีดจำกัด

WA-004 หลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียที่เข้าถึงได้

การพัฒนาสื่อที่จะช่วยให้รองรับกับการเข้าถึงของที่มีปัญหาทางการรับฟัง และยังสามารถสื่อสารได้หลายภาษา อีกด้วย มาเรียนรู้เครื่องมือในการสร้าง Closed Caption ทั้งแบบ Online และ Offline